הליך הגישור: עקרונותיו והתנהלותו

ד"ר סוזן זיידל, מתוך פרק 1 של ספרה, להתגרש ולהישאר חברים      מידע אודות הספר באתר:  www.haskamot.com

תיאור של תהליך הגישור בפרק זה מתייחס לגישור באופן כללי כשיטה ליישוב סכסוכים בתחומים רבים – סכסוכים עסקיים ומסחריים, סכסוכים בצרכנות, בין שכנים, בין קרובי משפחה ועוד.

העקרונות המנחים את תהליך הגישור

השליטה בידי הצדדים

תהליך הגישור "שייך" לצדדים עצמם. הם בוחרים להשתתף בתהליך והם חופשיים לפרוש ממנו בכל שעה שיחפצו. דבר לא נכפה עליהם בניגוד לרצונם. הצדדים קובעים את הנושאים, שברצונם לדבר עליהם ואת קצב התהליך. יחד עם המגשר, הם קובעים את מספר הפגישות, את תדירותן ואת משך הזמן של כל שיחה.

ההחלטות בידי הצדדים

בניגוד להתדיינות בבית-משפט או בבוררות, אין למגשר סמכות לפתור את הסכסוך באופן חד צדדי ולכפות הסדר על הצדדים. הצדדים עצמם בוחרים את מרכיבי ההסדר המתאימים להם והמקובלים עליהם. המגשר יכול להציע פיתרונות משלו, אך האחריות לקבלת ההחלטות נתונה כולה בידי הצדדים.

כבוד הדדי

ישיבות הגישור מתנהלות באווירה מכובדת. הצדדים מתבקשים לשמור על תרבות דיבור נאותה ולהקשיב זה לדבריו של זה, כדי להבין את תפיסתו, את רגשותיו ואת רצונותיו בקשר למחלוקת. המגשר מתייחס בכבוד לשני הצדדים כאחד, ומאפשר להם לבטא את עצמם בחופשיות ובאופן יסודי.

גישה שיתופית

הגישור מעודד גישה שיתופית שבה הצדדים הופכים להיות שותפים בחיפוש פיתרון לבעיה שלהם, ולא יריבים הנלחמים זה בזה. במקום "להתקיף" זה את זה, מכוונים אותם "לתקוף את הבעיה" המפריעה להם.

עידוד תקשורת בונה

הגישור מבוסס על עידוד תקשורת ישירה ובונה בין הצדדים החלוקים. תקשורת כזו מסייעת לתקן עיוותים ותפיסות מוטעות, שהן שכיחות למדי במצבי קונפליקט. היעדר תקשורת הוא מתכון בטוח לאי-הבנות. המגשר מסייע לצדדים לשפר את יכולתם לתקשר, דבר שיסייע להם לפתור בעיות.

ניטרליות של המגשר

המגשר מחויב לנהוג בתום לב וללא משוא פנים. אין הוא מייצג אף צד בנפרד ואיננו בעד או נגד איש מהם. כמו כן, אין לו אינטרס כלשהו בפיתרון מסוים למחלוקת. לפיכך הוא נוהג בניטרליות כלפי האנשים וכלפי הפיתרונות השונים שהם שוקלים.

סודיות

המגשר מחויב לשמור על סודיות בכל המתרחש והנאמר בתהליך הגישור. הצדדים מתחייבים שלא להזמין את המגשר למסור עדות אם הסכסוך מגיע לבית המשפט או חוזר אליו3. הם עצמם מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בתהליך הגישור. כמו כן, המגשר שומר בסוד כלפי צד אחד כל מידע שהוא מקבל בשיחות פרטיות עם הצד האחר.

המבט לעתיד

תהליך הגישור אינו שיפוטי ואינו עוסק בשאלה מי מהצדדים "צודק" או "אשם". אמנם עוסקים בעבר כדי להבין מה קרה ומה מהות הסכסוך, אך בתהליך הגישור שמים דגש על העתיד, שאותו מתכננים יחד. מה לעשות הלאה כדי למנוע בעיות דומות בעתיד? אילו כללים דרושים כדי להסדיר את העניינים הבעייתיים? איזה פיתרון יספק את הצדדים, למרות אי ההסכמה לגבי העבר?

חיפוש פיתרון משלב

בתהליך הגישור, שואפים להגיע לפיתרון העונה על הצרכים העיקריים של כל הצדדים. אף על פי שיש התנגשות בין העמדות שהצדדים מציגים בתחילת התהליך, לעיתים קרובות מתברר שחלק מהאינטרסים שלהם למעשה חופפים, וחלק אחר הם אינטרסים שונים אך לא בהכרח מנוגדים. ניתוח שקול של הצרכים החשובים באמת לכל צד מאפשר הסדרים שיהיו מקובלים על כולם.

איך מנהלים גישור?

תיאור כללי של התהליך

תהליך הגישור מתנהל בצורה מסודרת, בהנחיית המגשר, צעד אחר צעד. הגישור יכול להתנהל ולהסתיים בישיבה אחת, קצרה או ממושכת, או כסדרה של ישיבות במשך תקופה מסוימת. משך הגישור ומספר המפגשים נקבעים לפי סוג הסכסוך, לפי רצונות הצדדים ואילוצים נוספים.

המגשר פותח את הישיבה הראשונה ונותן הסבר על תהליך הגישור. לפני שמתחילים לדון בנושאי המחלוקת, המגשר מבקש מהצדדים לנהוג על פי כללים בסיסיים. מתחייבים לשמור על תרבות דיבור נאותה ולהתייחס לצד השני בכבוד ובנימוס. רשות הדיבור ניתנת לכל משתתף, והצדדים מתבקשים שלא להפריע זה לזה.

הצדדים מתחייבים להשתתף בדיון בתום לב ולחשוף את כל המידע הנדרש. הם מתחייבים לכבד את סודיות המפגשים, לא להעביר את תוכנן לאחרים ולא לעשות שימוש במידע מהמפגשים בהתדיינות משפטית. הצדדים מתבקשים לחתום על הסכם השתתפות הכולל, בין היתר, את תיאור התהליך, כללי ההתנהגות והסדרי תשלום.

לאחר החתימה, המגשר יבקש מהצדדים להציג את העניין שהביא אותם לגישור, את גירסתם על הבעיה ואת רצונותיהם בנושא. המגשר יסכם את הנקודות העיקריות ששמע וינסה להגדיר את הבעיה בצורה, שתתקבל על דעת שני הצדדים.

בשלבים הבאים מגדירים את הנושאים לדיון בכל מפגש ומסכימים לסדר יום. לגבי כל נושא, מבררים מה הם האינטרסים של הצדדים ומנהלים דיון על בסיס מידע רלוונטי. מעלים מספר רב ככל האפשר של פיתרונות, מנהלים משא ומתן, מפתחים פיתרון מוסכם ומקבלים החלטות.

בסיום כל התהליך, המגשר יערוך הסכם בכתב. כל הסכם שיגיעו אליו הצדדים ויעלו אותו על הכתב - הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין. בסכסוכים שהופנו לגישור מבית המשפט, יוגש ההסכם הסופי לשופט כדי לקבל פסק-דין. סעיף 10 של תקנות הגישור מאפשר מתן תוקף של פסק דין להסדר גישור, המסדיר סכסוך שטרם הוגשה לגביו תביעה4. יש הסכמים, כגון הסכם גירושין, שעבורם נדרש אישור מבית המשפט, הנותן תוקף מחייב להסכם.

ניהול שיחות משותפות ושיחות נפרדות

עקרונות הגישור מצדדים בתקשורת ישירה בין הצדדים, אך יש מצבים שבהם נדרש מפגש נפרד עם כל צד. החלטה על שיחות נפרדות תלויה בסוג הסכסוך וגם באיכות היחסים בין הצדדים. לכן, אין אחידות בשימוש בשיחות פרטיות, והכול לפי העניין. בתהליך גישור עם זוגות בהליכי פירוד וגירושין, רוב השיחות מתקיימות עם שני בני-הזוג יחד. בתחום העסקי, שיחות נפרדות הן שכיחות יותר.

המגשר יתווה כללים למפגשים נפרדים מן ההתחלה, כשנקבעים כללי היסוד. בדרך כלל, חלה סודיות מוחלטת על תוכן השיחות הנפרדות, אלא אם ניתנת למגשר רשות למסור דבר מסוים לצד אחר. להלן חלק מן הסיבות, המעוררות צורך במפגשים נפרדים:

·        לאפשר לצדדים להעלות בעיות, שהם חוששים להביע בגלוי במפגש משותף;

·        כשרמת המתח והעוינות בין הצדדים איננה מאפשרת דיון ענייני, או כשאי-אפשר למתן את התנהגות הצדדים בשיחה פנים אל פנים;

·        לאפשר לצדדים להביע את רגשותיהם החזקים, בלי לפגוע בצד האחר ובלי לגרום לו מבוכה;

·        להבין אינטרסים סמויים, הנאמרים בדרך כלל רק בארבע עיניים;

·        לבחון האם ההנחות והציפיות של הצדדים הן מציאותיות;

·        לסייע לצדדים לפתח הצעות ולקבוע סדרי עדיפויות לדרישותיהם;

·        לאפשר למגשר לבחון הצעות, בלי לגרום מבוכה לצד מן הצדדים;

·        כשיש מבוי סתום, לבחון סיבות סמויות לנוקשות העמדה.

צוות גישור

חלק ניכר מהמגשרים עובדים כמגשר יחיד וחלק עובדים כצמד. כדי לתפקד היטב בשניים דרוש ניסיון ותיאום רב בין המגשרים5. בדרך כלל,  שני מגשרים כצוות באים מרקע מקצועי שונה, או שהם משקפים את השוני של הצדדים המעורבים בקונפליקט  (גיל, מין, רקע תרבותי וכו')  כדי להסיר מכשול של חוסר איזון אצל הצד שבמיעוט. כמו כן, עושים שימוש בצמדים כאמצעי למידה עבור מגשרים חדשים. רצוי לפעול כצמד בזמן שהסכסוך מורכב מאוד, או בשעה שמעורבים בו צדדים רבים. ברוב הסכסוכים אין צורך ביותר ממגשר אחד.

עלות הגישור

בדרך כלל, עלות שירותי הגישור נקבעת על בסיס שעות עבודה, בהתאם לתעריף המרכז לגישור או המגשר הפרטי. לכן, עלות הגישור למשתתף תלויה במספר השעות של ישיבות הגישור. דבר זה אינו ידוע מראש ואינו אחיד בכל מקרה.

העלות, על פי רוב, מתחלקת באופן שווה בין כל הצדדים המעורבים בסכסוך ומשתתפים בתהליך. הצדדים מתחלקים גם בהוצאות נלוות, כמו שכר טרחת מומחים, שהצדדים מחליטים לפנות אליהם לצורך התייעצות או מתן חוות דעת.

___________________________________________________________

1.       חוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 [תיקון: תשנ"ב].

2.     בחו"ל, במיוחד בארצות הברית, קיימות דרכים נוספות שפותחו בעשור האחרון: Early Neutral Evaluation, Mini Trial, Summary Jury Trial, Private Judging, Med-Arb.

3.     עניין הסודיות, או החסינות, של תוכן שיחות הגישור אינו מוגן בחוק, אלא רק בגישור שמתנהל בעקבות הפניית תיק מבית המשפט. לאחרונה פסק השופט גרינברג, בבית-המשפט לענייני משפחה בירושלים, שיש להעניק חסיון לשיחות המתקיימות במסגרת הליך גישור, גם כשהן מתקיימות לפני פתיחת הליך שיפוטי. הוא המליץ להעניק חסיון לכל הליכי גישור באמצעות תיקון בחוק בתי-המשפט.

4.     תקנות בתי-המשפט (גישור), התשנ"ג - 1993, תיקון התשס"ב.

5.     ראה: Love and Stulberg (1996), להדרכה כיצד לעבוד בשניים בצורה יעילה.